Ochrana osobných údajov a pravidlá súťaže

 


 

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).  

Kto je správca?

Language Planet Academy s.r.o., Hviezdoslavova 2940/99, Nána 94360, IČO: 47421649 - prevádzkovateľ webových stránok www.languageplanet.skVaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +421 (0) 0948 013 286 nebo na e-mailu: info@languageplanet.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime je ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známa) technická (antivírusový SW, zaheslované prístupy i.) A organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: INIZIO Internet Media s.r.o., Facebook, Google, Zoznam.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu (pozri vyššie)

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a naša spoločnosť Vám doloží v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracúva a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol / la námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám je len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platí od 1.2.2020.

 


 

Pravidlá súťaže „vyskúšaj online výučbu s JŠ Language planet a vyhraj“

Tieto pravidlá súťaže „vyskúšaj online výučbu s JŠ Language planet a vyhraj“  (ďalej len „pravidlá“ ) upravujú podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže

je Jazyková škola Language Planet Academy s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 2940/99, 943 60 Nána, IČO:47 421 649, konajúca prostredníctvom: Bc. Miroslav Kršňák, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 35484/N (ďalej len „Organizátor “ alebo len ako “jazyková škola”).

 

Doba a konanie súťaže

súťaž prebieha v termíne od 15.11.2020 do 21.12.2020 vrátane, a to na území Slovenskej republiky, konkrétne na území Nitrianského samosprávneho kraja. 

Účasť v Súťaži

účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Nitrianského samospráveho kraja, ktorá v dobe trvania súťaže prihlási dieťa vo veku od 4 do 10 rokov na bezplatnú ukážkovú online hodinu anglického jazyka Wattsenglish (ďalej len „ukážková hodina“) . Prihlásiť sa na ukážkovú hodinu je možné vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára na adrese https://wattsenglish.languageplanet.sk/

 Účasť v súťaži vzniká okamihom vyplnenia a odoslania prihlasovacieho formulára na ukážkovú hodinu. Pre vznik účasti v súťaži je nevyhnuté, aby bol prihlasovací formulár vyplnení riadne, úplne a pravdivo, a aby účastník o prihlásení na ukážkovú hodinu obdržal od organizátora potvrdzujúci e-mail.

Výherca súťaže/ Výhry súťaže

výhercami súťaže sa stanú traja (3) účastníci, ktorých spomedzi platne prihlásených účastníkov vyžrebuje dňa 22.12.2020 jazyková škola formou videa, alebo inou formou. 

Výhercovia súťaže získavajú:

1.miesto vzdelávací set WOW Wattsenglish (úroveň podľa veku dieťaťa uvedeného v prihlasovacom formulári)

2.miesta vzdelávací set WOW Wattsenglish (úroveň podľa veku dieťaťa uvedeného v prihlasovacom formulári)

3.miesto vzdelávací set WOW Wattsenglish (úroveň podľa veku dieťaťa uvedeného v prihlasovacom formulári) 

Vyhodnotenie súťaže

prebehne najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa žrebovania a oznámenie Výhercov bude uverejnené na facebookovej stránke jazykovej školy. Výhercovia budú aj priamo kontaktovaní jazykovou školou na uvedených kontaktoch. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry, alebo o výhru neprejaví záujem do 10 dní odo dňa žrebovania, stráca na výhru nárok. Jazyková škola v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Jazyková škola si vyhradzuje právo konečného posúdenia doručených prihlasovacích formulárov. Do súťaže nebudú zaradené tie prihlášky, ktoré nebudú spĺňať všetky stanovené podmienky súťaže, alebo ktoré odoslali osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti na súťaži.

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže  a zaväzuje sa ich dodržiavať.  Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.

Jazyková škola si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady

Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Jazyková škola je oprávnená spracúvať tieto údaje účastníka súťaže najmä na účely realizácie súťaže, jej prezentácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie Jazykovej školy.

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené:

https://wattsenglish.languageplanet.sk/gdpr

V Nitre dňa,  15.11.2020